A megásott sír szélén


Vitafórum a kolozsvári színjátszásról
Legyen vagy ne legyen színház? – ez itt, Kolozsváron, a kérdés. Megválaszolására december elején közösségi vitafórumot szerveztek, amelyre egyaránt meghívtak körön belüli és kívüli színházi szakembereket, valamint a legérdekeltebbeket, vagyis átlagnézőket. A körön belüliek vagy kimentették magukat, vagy válaszra sem méltatták a kezdeményezőket, így egyetlen felszólalás kivételével egyszólamúra sikeredett a vita.
A vendéglátó intézmény, az unitárius püspökség részéről Sólyomi Zsolt lelkész tartott rövid áhítatot, annak hangvételével is jelezve a vitában részt vevőknek, hogy a helyszín, az imaterem nem alkalmas a mai kolozsvári színpadon elhangzó trágárságok idézésére. Ezután Sebesi Karen Attila mondott bevezetőt, hangsúlyozva, hogy ezt a fórumot talán jóval hamarabb meg kellett volna rendezni, mert a színházból könnyű kiűzni a közönséget, de nehéz újra megnyerni. Ezután Szőcs István író, színikritikus beszélt a színház, a színész, a színpadi kellékek – pl. megvilágítás –, a műfaji változatosság stb. szerepéről. Szerencsére a vitafórum egész anyagát hangszalagra rögzítették, így a széles körű tájékozottságra valló, tudományos értékkel bíró, szabadon előterjesztett esszé egyszer talán megjelenhet egy színháztörténeti kötetben.
Kötő József, akit színháztörténészi minőségében hívtak meg, és Kántor Lajos egyéb elfoglaltságukra hivatkozva nem jelentek meg, véleményüket sem vetették papírra, így a további két vitaindító elmaradt. Fodor Sándornak a színház megújítását, a közönség akarata ellenére végzett kísérletek felfüggesztését sürgető hozzászólása írott formában jutott el a fórumra.
Egy közvélemény-kutatás eredményeinek ismertetése után – amelyből kitűnik, hogy a népszínművek, kabarék műsorra tűzését is szükségesnek tartja a megkérdezettek 93 százaléka – megkezdődtek a felszólalások. Szabó Károly a tíz évvel ezelőtti kolozsvári magyar színjátszás sikeres előadásaira emlékezett. Papp Sándor Zsigmond, az EMKE valamelyik díjával frissen kitüntetett újságíró egyoldalúnak tartotta a beállítást, hogy azért maradnának el a nézők, mert nem értik a bemutatott darabokat. Szerinte a televízió is ludas lehet – mondta, majd kifejtette, hogy ő 1990 óta, amióta színházba jár, jónak tartja a Tompa Gábor által igazgatott teátrumot. Vekov Károly azokra az időkre emlékeztetett, amikor buszokkal a környező falvakból is bejártak az emberek a színházba, és képviselői minőségében választóinak szándékát tolmácsolta, hogy ezen kulturális-művészeti intézmény újra teljesítse közösségépítő-megtartó szerepét. Csetri Elek történész ezzel teljes egyetértésben arra figyelmeztetett, hogy 200 évvel ezelőtt az erdélyi diéta az anyanyelv ápolásáért döntött a színház létrehozásáról. A mostani kísérletezgetéssel a kolozsvári magyar színjátszás sírját megásták, de még nem temették el, még meg lehetne menteni.
Mivel a vita megkezdésekor megállapodtak, hogy ellentmondás esetén az érintett személy egy perc keretében válaszolhat, Papp Sándor Zsigmond kifejtette, hogy az ő fülét bántja a szolgálat szó.
Lőrincz László iskolaigazgató következett, aki elmondta, hogy régebben az iskolának 30 színházbérletese volt, míg mostanában csak arra kérik a diákokat, menjenek el nézőknek. Szabó Anna arról beszélt, hogy a közönség ízlésének megerőszakolása folyik a színházban, és feltette a kérdést: ha a színészekkel egy évre kötnek szerződést, az igazgatót ki ítéli életfogytiglanra? Horváth Arany szerint az, aki lenézi Mari nénit, aki nem akarja népét szolgálni, az előtt nyitva a schengeni határ.
Újra Papp egypercese következett, aki feltette a kérdést: Mi a nép, amit szolgálni kell, mi az, hogy magyar? Majd kijelentette, hogy ezután sem hajlandó szolgálni.
Jancsó Miklós a világ színháztörténetéből hozott fel példákat a színház és a közönség kapcsolatának nélkülözhetetlenségére, Pillich László pedig az értelmiségi elitizmus veszélyeire hívta fel a figyelmet, különösképpen jelenlegi szórványosodásunk, asszimilációnk körülményei között. Molnos Lajos úgy közelítette meg a kérdést, hogy a Kolozsvári Magyar Színház magán avagy állami intézmény-e, és ha nem magánvállalat, akkor helyes-e, ha az igazgató saját magának mint főrendezőnek jóváhagyja az elképzeléseit. N. Vajas Ilona a közösségszolgálat Papp Sándor Zsigmond általi megtagadása és a friss EMKE-díj közötti ellentmondást tette szóvá. Simon Gábor, a „társbérlő” intézmény, az opera igazgatójaként adott ízelítőt az épületen belüli hangulatból, az ocsmány címkézésekből, amelyekkel Tompa illeti kollégáit, majd feltette a kérdést: vajon nem valami különleges missziót teljesít a színház igazgatója a destruktív magatartással? Furdek Tamás nem azt a kérdést tartja fontosnak, hogy modern vagy hagyományos, hanem azt, hogy jó avagy rossz színjátszás folyik-e Kolozsváron. Szerinte aki megbukik a Csongor és Tündével, csakis rossz színjátszást művelhet. Szőcs Judit pedagógusszövetségi elnök szerint a színház a közönségé, az igazgató nem minősítheti a közönséget, és szeretné, ha mielőbb újra jó szívvel tanácsolhatná a színházba járást a tanulóknak. Veres Erzsébet adófizetői minőségében kérte számon, hogy a színház miért nem dolgozik, miért nem mutat be több és főleg a közönség által igényelt darabot. Vadas László szerint nincs színikritika, még nem olvasott negatív, elutasító kritikát valamely előadásról. Papp László viszont arra mutatott rá, hogy Tompa sajtója szerint létjogosultsága van a Tompa-féle színháznak. Kozma Dezső azt fájlalta, hogy kultúránk miként szakadhat el ennyire népünktől, hol marad a hivatástudat...
A vitafórumra Csomafáy Ferenc és Szőcs István állásfoglalás-tervezetet készített elő. Elfogadása előtt hozzászólói javaslatra belefoglalták, hogy a vitafórum követeli Tompa Gábor színházigazgató lemondatását. Ennek kezdeményezését a művelődési minisztériumnál Vekov képviselő vállalta. A vitafórum végén bizottság alakult a Magyar Színház Baráti Társaságának létrehozására és hivatalos bejegyzésére.