A püspök temetése


Július utolsó napján, 12 órakor kezdődött meg a kolozsvári belvárosi unitárius templomban dr. Erdő János unitárius püspök temetési szertartása. A főpásztor ravatala mellett gyászbeszédet mondott dr. Szabó Árpád, az Erdélyi Unitárius Egyház főjegyzője, méltatva az elhunyt egyházfő életútját. Dr. Szabó Pál főgondnok az unitárius egyház nevében búcsúztatta 29. püspöküket, Bocsár Sándor esperes és Szombatfalvi József lelkész pedig az egykori teológiai tanítványok nevében fejezte ki a köszönetet az áldozatos munkásságért. Dr. Bodor András, a Dávid Ferenc Egylet elnöke az unitárius egyház társadalmi egyletei részéről mondott búcsúszavakat, Zsakó Erzsébet pedig az Erdő János nevéhez fűződő egykori unitárius leányotthon tagjainak nevében méltatta az egyházfő szerteágazó tevékenységét. A kis és a nagy család – a hozzátartozók és hívek – iránti részvétet nyilvánítottak a magyarországi, az észak-amerikai és az angliai unitárius egyház küldöttei, majd hazai vallásfelekezetek vezetői tartottak gyászbeszédet a püspöki ravatal mellett: dr. Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, Cristoph Klein, az Ágostai Hitvallású Szász Evangélikus Egyház püspöke, Mózes Árpád, a Zsinatpresbiteri Evangélikus Egyház püspöke. Tempfli József nagváradi római katolikus püspök a gyulafehérvári érsekség, valamint a temesvári és a szatmárnémeti püspökség részvétét is tolmácsolta, Emilian Bistriteanu ortodox érsek pedig Bartolomeu Anania püspök nevében is kifejezte együttérzését. A protestáns teológia tanárainak nevében dr. Kozma Zsolt beszélt, majd végezetül a Magyarok Világszövetsége részéről Patrubány Miklós mondott búcsúztatót.
Dr. Erdő Jánost a zsúfolásig megtelt templomtól, a Főtéren át, a Házsongárdi temetőig hosszú gyászmenet kísérte el utolsó útján, a város templomainak harangzúgása közepette. A temetőben dr. Szabó Árpád búcsúztatta az unitárius egyház megalapítója, Dávid Ferenc óta 29. főpapját.